Pályázati felhívás

Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi támogatásáról szóló …8./2016. (IX.26.) önkormányzat rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

Pályázat célja:

A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségeihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret 200.000.-Ft.

 

A támogatottak köre:

Azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján. Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Nemtiben működnek. Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

 

A pályázati anyag tartalma:

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Nemti Község Önkormányzati Hivatalban (A továbbiakban hivatal) vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.nemti.huhonlapjáról.

 

A támogatási döntés, az elbírálás határideje:

A támogatásokról a képviselő-testület dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.

 

A támogatás formája:

A civil szervezetek, alapítványok, az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig. A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéséhez igazolhatóan kapcsolódnak:

Működési költségek

- Kommunikáció (pl. plakát, szórólap, hirdetés, stb)

- Szakértői költségek

- Utazási költségek

- Szállás, étkezés

- Anyag beszerzés, szolgáltatás-vásárlás, kis értékű tárgyi eszközbeszerzés 

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázatok beadásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: tárgy év március 15. napja, 16.00 óra. A pályázat benyújtásának helye: Nemti Község Önkormányzati Hivatal. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 4 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

 

                            

Nemti Község Önkormányzat ../2016. (…….)  rendelet 2. számú melléklete:         

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

A civil szervezetek ……. évi önkormányzati támogatásának igényléséhez

 

1. A pályázó szervezet

Neve: ............................................................................................................................................

Címe: ............................................................................................................................................

Képviselője: .................................................................................................................................

Értesítési címe: .............................................................................................................................

E-mail címe: .................................................................................................................................

 

2. A pályázó szervezet működési formája

 egyesület alapítvány      egyéb: ..........................................................................................

3. a pályázó

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Nyilvántartási száma:

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

Számlavezető pénzintézet neve:  ...........................................................................................

Neve: ......................................................................................................................................

Címe: ......................................................................................................................................

Képviselője: ...........................................................................................................................

 

4. A pályázatért felelős személy

Neve: ............................................................................................................................................

Címe: ............................................................................................................................................

Telefonszáma: ..............................................................................................................................

E-mail címe: .................................................................................................................................

5. A pályázó szervezet rövid bemutatása

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. A pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása, ütemezése

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. A tervezett programok, tevékenységek költségvetése

100.000 Ft-t meghaladó támogatási összeg igénylése esetén részletes költségvetési terv benyújtása kötelező!

 

Költség tételek, programok megnevezése

Teljes költség (ezer Ft)

Saját forrás (ezer Ft)

Egyéb forrás (ezer Ft)

Igényelt támogatás (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

Az igényelt támogatás összege összesen:

8. Egyéb adatszolgáltatás

 

Az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összege: ..............................  Ft

Elnyert támogatás esetén az elszámolás:         megtörtént nem történt meg

 

9. Nyilatkozattétel

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az Önkormányzat, vagy annak képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti.

 

Kijelentem továbbá, a pályázó szervezetnek nincs köztartozása, ellene felszámolási- vagy csődeljárás nem folyik.

 

Kijelentem továbbá, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a értelmében a 2012. évi beszámolómat 2013. május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnak megküldöm és az erről szóló igazolást a támogatási összeg folyósítása előtt az Önkormányzatnak bemutatom.

 

Jelen pályázat érdekében felhatalmazom Nemti Község Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

 

 

Nemti ………. év …......................... hó …..... nap

 

                                                                                       …......................................................

                                                                                                pályázó cégszerű aláírása

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET MINTA

A 20….. évi önkormányzati civil támogatáshoz

(csak abban az esetben kötelező kitölteni, ha a pályázó több, mint 100.000 Ft támogatási igényt nyújt be)

 

Jelen pályázati támogatásból

Saját és egyéb forrásból

Összesen

BEVÉTEL

 

 

 

KIADÁS

 

 

 

Rendezvényszervezés

 

 

 

Előadói, szakértői díjak

 

 

 

Fenntartási- és üzemeltetési anyagok

 

 

 

Nyomtatvány, irodaszer

 

 

 

Egyéb anyagköltségek

 

 

 

tagsági és partner kiadványok előállítási költsége

 

 

 

Kommunikációs költségek (posta, telefon, internet)

 

 

 

Szakkönyvek, előfizetési díjak

 

 

 

Oktatás, továbbképzés díjai

 

 

 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

 

 

 

Hatósági, igazgatási díjak, illetékek

 

 

 

Könyvelési, bérszámfejtési és egyéb szakértői díjak

 

 

 

Honlap fenntartási költség

 

 

 

Egyéb, éspedig

….........................................

….........................................

 

 

 

 

Dátum:..............................................                                                               ……………………………………………………..………

                                                                                                                                              a pályázó hiteles aláírása 

 

A pályázatot zárt borítékban egy példányban kell benyújtani. Kötelező mellékletei:

-         pályázati adatlap

-         alapszabály, alapító okirat másolata

-         bírósági bejegyzés másolata

-         részletes költségvetés (100.000 Ft felett)

-         együttműködési megállapodás a kötelezettséget vállaló szervezettel

-         a kötelezettséget vállaló szervezet alapszabálya, alapító okirat másolata

 

Tartalom letöltése DOC(X) / PDF formában

 

 

Gyors kereső

Akadálymentesítés

A- A A+

Rendezvényeink

Nemti környéke képekben

foto_52.jpg


 

Archív weblapunk

  

 

  

 

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal
3152 Nemti, Kossuth út 28.
Telefonszám: 32-364-002
Faxszám: 32-364-002
e-mail: hivatal@nemti.hu
 
 
 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 0800 - 1600
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 0800 - 1600
Csütörtök: 0800 - 1600
Péntek:  Nincs ügyfélfogadás
   
Széll Istvánné (polgármester) Kedd: 1300 - 1500
Dr. Sárvári Eszter (jegyző) Panasznap - minden hónap első péntekje

 

Ügyintézési rend

Pintér Alexandra
Igazgatási, szociális ügyintézés

Ügyfélfogadási időben

Gyurkóné Pintér Erzsébet
Hagyaték, adó, lakcím ügyintézés

Ügyfélfogadási időben

Végh Józsefné
Gazdasági ügyintézés

Ügyfélfogadási időben
Bátonyterenyei Járási Hivatal: Ügysegéd Hétfő
1045 - 1145

 

Go to top